دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1943نيروهاي مسلح70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/04/31657500
1943نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/05/21320000
1943نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1390/12/08280000