يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1943نيروهاي مسلح70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/04/31657500
1943نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/05/21320000
1943نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1390/12/08280000