جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16503نيروهاي مسلح70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1393/05/10650000
16503نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1392/04/15630000
16503نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1391/12/19310000
16503نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1391/09/18297000
16503نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1391/02/04286000