شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16506نيروهاي مسلح70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1393/05/20435000
16506نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1392/04/15402500
16506نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1391/12/15200000
16506نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1391/09/18198000
16506نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1391/02/05192000