چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1616نيروهاي مسلحپلاستر - نيتروگليسرين - 10mg/24h1391/07/0614000
1616نيروهاي مسلحپلاستر - نيتروگليسرين - 10mg/24h1389/08/0212000
1616نيروهاي مسلحپلاستر - نيتروگليسرين - 10mg/24h1388/07/1610300