يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12597نيروهاي مسلح90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/05/01310000
12597نيروهاي مسلح90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/04/18367000
12597نيروهاي مسلحقلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1392/03/28367000
12597نيروهاي مسلحقلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1391/12/09187000
12597نيروهاي مسلحقلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1391/07/01270000