شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6695نيروهاي مسلح90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/05/01310000
6695نيروهاي مسلح90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/04/18340000
6695نيروهاي مسلحقلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1392/04/07340000
6695نيروهاي مسلحقلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1391/07/01190000