دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6696نيروهاي مسلح0قلم - انسولين آسپارت - 300iu/3ml 10ML(NOVORAPID)1393/08/300
6696نيروهاي مسلحقلم - انسولين آسپارت - 300iu/3ml 10ML(NOVORAPID)1391/07/01200000