شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1077نيروهاي مسلح70ساشه - پيسيليوم - 7g1393/08/3015000
1077نيروهاي مسلح70ساشه - پيسيليوم - 7g1391/02/0115000
1077نيروهاي مسلحساشه - پيسيليوم - 7g1391/03/22150000
1077نيروهاي مسلحساشه - پيسيليوم - 7g1390/09/2815000