سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
336نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1392/12/124000
336نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 312mg1388/07/161540