چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1754نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1392/12/123000
1754نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1388/07/161100