دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1754نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1392/12/123000
1754نيروهاي مسلحساشه - کوآموکسي کلاو - 156 mg1388/07/161100