پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
283نيروهاي مسلحساشه - کلستيرامين - 4g1392/09/2210000
283نيروهاي مسلحساشه - کلستيرامين - 4g1392/03/056500
283نيروهاي مسلحساشه - کلستيرامين - 4g1390/11/244200