يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1392/05/0240000
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1391/07/1231000
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1388/10/1497636