چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1392/05/0240000
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1391/07/1231000
1334نيروهاي مسلحساشه - باريم سولفات - 135g1388/10/1497636