شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2661نيروهاي مسلح70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1393/03/01100
2661نيروهاي مسلحبالک - پارافين جامد (وازلين) - --1389/08/1660