پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1071نيروهاي مسلح70بالک - پروپيلن گليکول - -1393/03/01240
1071نيروهاي مسلحبالک - پروپيلن گليکول - -1389/08/0955