يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
643نيروهاي مسلح70بالک - آب اکسيژنه (هيدروژن پروکسايد ) - -1393/03/01100
643نيروهاي مسلحبالک - آب اکسيژنه (هيدروژن پروکسايد ) - -1389/07/2680