جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
600نيروهاي مسلح70بالک - گليسرين ( گليسيرين ) - -1393/03/011560
600نيروهاي مسلحبالک - گليسرين ( گليسيرين ) - -1389/07/25120