يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
522نيروهاي مسلح70بالک - اوسرين - -1393/03/01175
522نيروهاي مسلحبالک - اوسرين - -1391/10/01120
522نيروهاي مسلحبالک - اوسرين - -1389/08/0340