شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
522نيروهاي مسلح70بالک - اوسرين - -1393/03/01175
522نيروهاي مسلحبالک - اوسرين - -1391/10/01120
522نيروهاي مسلحبالک - اوسرين - -1389/08/0340