يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
506نيروهاي مسلح70بالک - اتاکريدين لاکتات - -1393/01/01500
506نيروهاي مسلحبالک - اتاکريدين لاکتات - -1388/07/16180