دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/06/0114400
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/06/0114400
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/03/018700
311نيروهاي مسلحبالک - کليندامايسين فسفات - -1389/07/105750