چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/06/0114400
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/06/0114400
311نيروهاي مسلح70بالک - کليندامايسين فسفات - -1393/03/018700
311نيروهاي مسلحبالک - کليندامايسين فسفات - -1389/07/105750