يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1085نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/10/25100000
1085نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/08/2056000
1085نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/03/0542000
1085نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1391/09/2028000
1085نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1388/07/1614000