شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1052نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - پريميدون - 250mg/5ml1393/04/01550000
1052نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريميدون - 250mg/5ml1391/04/01294195
1052نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پريميدون - 250mg/5ml1390/01/22269830