يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1392/04/2836400
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1391/05/2120000
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1389/02/128000