سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1392/04/2836400
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1391/05/2120000
994نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1389/02/128000