يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
965نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1393/07/0125000
965نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1392/04/0516900
965نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1391/09/2013000
965نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1390/08/089900
965نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1388/07/167000