پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
964نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1393/07/0120000
964نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1392/04/0511700
964نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1391/09/209000
964نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1390/08/086600
964نيروهاي مسلحسوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1388/07/163700