جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
882نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1393/07/0131000
882نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1392/03/0530000
882نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1391/09/2023500
882نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1390/05/1816800
882نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1388/07/1612000