شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
844نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1393/07/0128000
844نيروهاي مسلحسوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1392/03/2220000
844نيروهاي مسلحسوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/12/1214500
844نيروهاي مسلحسوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/07/0312000
844نيروهاي مسلحسوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/02/0510000
844نيروهاي مسلحسوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1390/05/189000