شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
657نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/08/0127000
657نيروهاي مسلحسوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/08/2820000
657نيروهاي مسلحسوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/03/0516500
657نيروهاي مسلحسوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1391/07/0311000
657نيروهاي مسلحسوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1390/05/187800