يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
569نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1392/03/0514000
569نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1391/09/209500
569نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1390/08/087100
569نيروهاي مسلحسوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1388/07/164900