پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
497نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1393/06/0140000
497نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1392/03/0539000
497نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/09/2030000
497نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/05/0427000
497نيروهاي مسلحسوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1390/08/0817000