سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
340نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1393/08/0122000
340نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1392/03/0518000
340نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/09/2212000
340نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/05/2810000
340نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1390/05/188400
340نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1388/07/166000