يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2206نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1392/03/0551000
2206نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1391/10/1543000
2206نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1391/06/0136000
2206نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1388/07/1633000