شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2205نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1393/06/0137500
2205نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1392/03/0534500
2205نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1391/09/2026500
2205نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1390/08/0822000