پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
335نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1392/03/0537500
335نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1391/09/2229000
335نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1390/08/0824000