يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1435نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کليندامايسين - 75mg/5ml 100ML1391/01/26299132
1435نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کليندامايسين - 75mg/5ml 100ML1390/05/23157722