يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1838نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کلاريترومايسين - 125mg/5ml1392/03/0578000
1838نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کلاريترومايسين - 125mg/5ml1391/07/1260000
1838نيروهاي مسلحسوسپانسيون - کلاريترومايسين - 125mg/5ml1388/07/16185900