سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
246نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0139000
246نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/11/2034000
246نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/03/0523500
246نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1391/07/0318000
246نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1015400
246نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1388/07/1611000