دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
242نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0127000
242نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/11/2024000
242نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/03/0517000
242نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1391/07/0313000
242نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1390/08/109900
242نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1388/07/167200