يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3849نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1393/07/0130000
3849نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1392/05/1025000
3849نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1392/03/0522500
3849نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1390/08/1017500