پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2419نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1393/07/0148000
2419نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1392/03/0540000
2419نيروهاي مسلحسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1390/08/1031000