شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16889نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/019000000
16889نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/019000000
16889نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/04/187982000
16889نيروهاي مسلحسوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1392/05/077982000
16889نيروهاي مسلحسوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1391/05/013800000