دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1400نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1393/07/0140000
1400نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1393/07/0140000
1400نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1392/03/0535000
1400نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1391/07/1027000
1400نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1388/07/1620000