سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2373نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/07/0126000
2373نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/07/0126000
2373نيروهاي مسلح90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/07/1522000
2373نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/03/0520000
2373نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1391/10/0117000