جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
86نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0123500
86نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1392/03/0519500
86نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1391/09/2213000
86نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1011000
86نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1388/07/168200