شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
83نيروهاي مسلح70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0117500
83نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1392/03/0515000
83نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1391/09/2210000
83نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1390/08/107700
83نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1388/07/165800