شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
49نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1392/04/0525000
49نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1391/04/0514000
49نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1390/05/1810800
49نيروهاي مسلحسوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1388/07/167700